Gebruiksvoorwaarden


GEBRUIKERSVOORWAARDEN VIDEOLAND

ARTIKEL 1 Definities

Apparaten: de apparaten waarop Content afgespeeld kan worden, zoals deze zijn vermeld op de Website.

Content: audiovisueel materiaal, zoals films, series, documentaires en trailers.

Dienst: de abonneedienst van Videoland die het Gebruikers mogelijk maakt via diverse Apparaten Content te kunnen afnemen, na betaling en uitsluitend voor eigen gebruik onder onderstaande Voorwaarden.

Gebruiker: de natuurlijke persoon die een Videoland abonnement heeft afgesloten bij Videoland.

Cadeaukaarten: cadeaukaarten waarmee je als Gebruiker bij Videoland kunt afrekenen. Cadeaukaarten kunnen als betaalmiddel worden gebruikt voor de abonnementskosten. Lees op de Website de voorwaarden voor het gebruik van de Cadeaukaarten.

Klantenservice: de gegevens van de Klantenservice zijn te vinden op https://hulp.videoland.com/hc/nl.

De Klantenservice is bereikbaar middels het contactformulier en/of de chatfunctie op de Website, telefonisch en/of via de social media-kanalen van Videoland.

Partijen: Videoland en Gebruiker gezamenlijk.

Profiel: informatie over de Gebruiker, zoals voornaam, achternaam, geboortedatum en geslacht.

RTL Account: De persoonlijke registratie via RTL Account waarmee Gebruiker toegang tot de Dienst krijgt. Naast de gebruikersnaam en het wachtwoord bevat het RTL Account het Profiel van de Gebruiker.

Transactie: het gezamenlijk besluit van Partijen tot het aangaan van een rechtsverhouding, waarbij Videoland toezegt, met toepasselijkheid van de bepalingen opgenomen in deze Voorwaarden, toegang tot bepaalde Content te leveren tegen een door Gebruiker te verrichten tegenprestatie bestaande uit de betaling van een bedrag aan Videoland. Abonnees die via derden, waaronder televisie- en telecomproviders, een abonnement hebben afgesloten betalen aan deze derden.

Videoland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, Videoland B.V., statutair gevestigd aan de Barend en Van Dorpweg 2, te (1217 WP) Hilversum (KvK 17279203).

Videoland abonnement: het abonnement van Videoland waarmee je onbeperkt toegang krijgt tot de abonneedienst van Videoland.

Voorwaarden: de onderhavige Gebruikersvoorwaarden, die op de (rechts)verhouding van Partijen van toepassing zijn.

Website: de Website van de Dienst van Videoland: www.videoland.com.

ARTIKEL 2 Aanmaken van een RTL Account

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten bij Videoland. Om een Videoland abonnement af te kunnen sluiten moet de gebruiker eerst een RTL Account aanmaken.

2.2 Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen zich registreren.

2.3 Door in te loggen in het RTL Account bij Videoland kan de Gebruiker onder meer zijn Profiel beheren en/of wijzigen.

2.4 Gebruiker dient bij het aanmaken van een RTL Account op de Website zowel zijn e-mailadres als gebruikersnaam op te geven en een uniek wachtwoord te kiezen.. Bij het aanmaken van een RTL Account kunnen er om persoonlijke gegevens van de Gebruiker gevraagd worden, zoals voornaam, achternaam, leeftijd en geslacht.

2.5 Gebruiker zal zijn wachtwoord en gebruikersnaam strikt geheimhouden en niet aan derden bekend maken. Elke Transactie die vanuit het RTL Account wordt gedaan, wordt geacht door Gebruiker te zijn gedaan of met goedkeuring van Gebruiker. Misbruik en/of oneigenlijk gebruik van het RTL Account of het wachtwoord in combinatie met de gebruikersnaam komen voor rekening en risico van Gebruiker, tenzij dit gebruik aan Videoland kan worden toegerekend.

2.6 Videoland kan additionele voorschriften en/of instructies met betrekking tot onder meer het gebruik van de Dienst en het gebruik van Cadeaukaarten vaststellen. Deze additionele voorschriften en instructies worden op de Website geplaatst en kunnen van tijd tot tijd gewijzigd worden. Gebruiker is gehouden om deze additionele voorschriften en/of instructies zorgvuldig na te leven.

2.7 Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van RTL van toepassing, zoals dat is gepubliceerd op de Website. RTL Nederland B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming.

ARTIKEL 3 Videoland abonnement

3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst van Videoland, dient de Gebruiker een abonnement af te sluiten. Er zijn drie soorten abonnementen verkrijgbaar: Basis, Plus en Premium: zie hier oor meer informatie:

3.2 Het Videoland abonnement gaat in op de datum waarop Videoland de aanmelding van de Gebruiker bevestigt en begint, na ontvangst van de (verificatie)betaling (de verificatiebetaling bedraagt € 0,01), met een gratis proefperiode van veertien (14) dagen. Behoudens in geval van opzegging tijdens de proefperiode (dit kan op elk moment tijdens de proefperiode), loopt na de proefperiode het Videoland abonnement automatisch door tot het moment dat het Videoland abonnement door de Gebruiker of Videoland wordt opgezegd.

Met het afsluiten van een Videoland abonnement stemt de Gebruiker ermee in dat de Dienst van Videoland, voor het verstrijken van de bedenktermijn, direct wordt geleverd. De Gebruiker verklaart tegelijkertijd afstand te doen van zijn herroepingsrecht.

3.3 Voor het gebruik van een Videoland abonnement is een maandelijkse vergoeding verschuldigd, tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een introductie-aanbod. Tijdens de proefperiode van veertien (14) dagen is het Videoland abonnement gratis (afgezien van de in artikel 3.2 genoemde verificatiebetaling). Videoland behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Videoland vooraf bekend worden gemaakt.

3.4 De Gebruiker kan het Videoland abonnement een (1) keer per betaalperiode wijzigen naar een Basis, Plus of Premium abonnement. Het gewijzigde abonnement gaat, na ontvangst van de desbetreffende betaling, in op de eerste dag van de eerst volgende betaalperiode.

3.5 De proefperiode is bedoeld om een natuurlijke persoon eenmalig de Dienst van Videoland uit te laten proberen. Videoland bepaalt naar eigen inzicht of iemand in aanmerking komt voor een proefperiode en kan het gebruik en/of de voorwaarden (waaronder de duur) beperken om misbruik van de proefperiode te voorkomen. Videoland behoudt zich het recht voor om (het aanmelden voor en/of het gebruik van) de proefperiode en/of het RTL Account te blokkeren als zij vaststelt dat men hiervoor niet in aanmerking komt. Aan de hand van gegevens, zoals een apparaat-id, betalingsmethode (bankrekening, creditcard en/of paypal account) en/of e-mailadres, die door een bestaand of recent Videoland abonnement worden gebruikt, bepaalt Videoland of men in aanmerking komt voor de proefperiode.

3.6 De Gebruiker kan het Videoland abonnement op elk gewenst moment opzeggen, doch tenminste een (1) dag voor de dag waarop de volgende (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd wordt. Na opzegging houdt de Gebruiker toegang tot het Videoland abonnement voor de periode waarvoor de (maandelijkse) vergoeding geïncasseerd is, waarna het abonnement wordt stopgezet. Opzegging van een tijdelijk abonnement, dat wil zeggen een abonnement dat voor een bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand of 12 maanden) is afgesloten, is niet mogelijk. Tijdelijke abonnementen worden na afloop van de desbetreffende periode automatisch stopgezet. Indien een Gebruiker zijn of haar RTL Account beëindigt, eindigt het Videoland abonnement automatisch.

3.7 De abonnementskosten voor het Videoland abonnement worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke maand daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van Videoland) automatisch afgeschreven. Videoland behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.

3.8 Door gebruik te maken van het Videoland abonnement autoriseert de Gebruiker Videoland om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, alsmede andere door Gebruiker gemaakte kosten in verband met het gebruik van de Dienst, af te schrijven via de door Gebruiker geselecteerde betalingsmethode (bankrekening, creditcard of paypal account).

3.9 Videoland is gerechtigd om de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Videoland niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.

3.10 Indien Videoland niet in staat is om de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, zullen de eventuele invorderings- en incassokosten voor rekening van de Gebruiker komen.

3.11 Videoland verricht geen terugbetalingen of crediteringen (voor gedeeltelijk gebruikte perioden).

3.12 Bij beëindiging van het Videoland abonnement komen alle aanspraken van de Gebruiker jegens Videoland te vervallen.

ARTIKEL 4 De content

4.1 De beschikbare Content op de Dienst zal voortdurend variëren. Videoland behoudt zich het recht voor om het aanbod van Content zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

4.2 De Content wordt aangeboden onder de vermelding van de door de licentiegevers van Videoland vastgestelde leeftijds- en inhoudsclassificaties, volgens de classificatie van Kijkwijzer, tenzij deze licentiegevers dergelijke classificaties niet hebben vastgesteld. De Gebruiker verklaart tenminste de voor de specifieke Content vereiste leeftijd te hebben.

4.3 Sommige Content zal (tevens) beschikbaar zijn in HD-Content, en UHD-Content. Dergelijke Content is uitsluitend te bekijken op apparaten die HD en/of UHD ondersteunen en via een internetverbinding die daarvoor voldoende capaciteit heeft. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat HD-Content of UHD-Content kan worden afgespeeld op een Apparaat van de Gebruiker en dat de capaciteit van de internetverbinding van Gebruiker voldoende is voor deze Content. Voor meer informatie over de beschikbaarheid van Content in HD- en UHD beeldkwaliteit kan de Gebruiker de Website raadplegen.

ARTIKEL 5 Technische vereisten

5.1 Specifieke technische vereisten en beperkingen voor het ontvangen en het afspelen van Content op de verschillende soorten Apparaten, zoals pc, smart TV, tablet, smartphone en gameconsole, zijn opgenomen op de Website. Voor (bepaalde soorten) Content en Apparaten kunnen deze technische vereisten en beperkingen door de ontwikkeling van de techniek of vereisten van de licentiegevers van Videoland van tijd tot tijd wijzigen.

5.2 Het aantal Apparaten waarop je tegelijkertijd Content kan afspelen, is afhankelijk van het soort abonnement dat je hebt gekozen. Zie voor meer informatie :hier

ARTIKEL 6 Prijzen, betaling en condities

6.1 Alle door Videoland gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

6.2 Videoland behoudt zich het recht voor om de vergoedingen verschuldigd voor een Videoland abonnement op ieder tijdstip te wijzigen. Videoland biedt geen prijsbescherming of terugbetaling in geval van een prijsverlaging en/of promotionele aanbieding.

6.3 Voor abonnees die via derden, waaronder televisie- en telecomproviders, een Videoland abonnement afnemen verloopt de betaling via deze derden, onder de toepasselijkheid van de voorwaarden van deze derden.

6.4 De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de Website.

6.5 Indien Gebruiker met enige betaling in gebreke blijft, bijvoorbeeld wanneer Videoland niet in staat is om de uitstaande bedragen te innen, is Videoland, al dan niet via derden, zoals televisie- en telecomproviders, gerechtigd de betreffende betalingen te (doen) incasseren, vermeerderd met de verschuldigde wettelijke rente daarover alsmede de gemaakte en te maken buitengerechtelijke kosten.

6.6 Gebruiker is pas gekweten van zijn betalingsverplichting indien het verschuldigde bedrag door Videoland onvoorwaardelijk is ontvangen.

6.7 Gebruiker geeft Videoland toestemming om, al dan niet via derden, zoals televisie- en telecomproviders, alle handelingen te verrichten die nodig zijn om een betaling te laten plaatsvinden op de door de Gebruiker gekozen betaalwijze.

6.8 Videoland maakt onder andere gebruik van het betaalsysteem van Buckaroo B.V. om betalingen te verwerken. Buckaroo B.V. heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandsche Bank N.V. Indien een Gebruiker PayPal als betaalmethode selecteert gaat de Gebruiker een facturatieovereenkomst aan metVideoland B.V..

ARTIKEL 7 Licentie

7.1 Door een abonnement af te sluiten op de Dienst van Videoland komt er een Transactie tussen Gebruiker en Videoland tot stand, waarbij na betaling (van de verificatiebetaling en/of de vergoeding verschuldigd voor een Videoland abonnement) Gebruiker met betrekking tot de Content van Videoland een beperkte, non-exclusieve, niet overdraagbare, niet-sublicenseerbare licentie krijgt om de Content conform de Voorwaarden, uitsluitend in huiselijke kring (voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik) in Nederland op een Apparaat te bekijken.

7.2 Al het gebruik van de Content anders dan in de overeenkomst omschreven, waaronder maar niet beperkt tot enig commercieel of promotioneel gebruik, is niet toegestaan en wordt uitdrukkelijk voorbehouden aan de betreffende houder van de rechten op de Content.

7.3 Mede omdat Videoland voor het aanbieden van de Content afhankelijk is van haar licentiegevers en ongeacht eventuele andersluidende bepalingen in deze Voorwaarden, behoudt Videoland zich het recht voor om op ieder tijdstip (een deel van) de Content te wijzigen, op te schorten of te verwijderen. Videoland noch de licentiegevers van Videoland zullen aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker of derden wanneer Videoland dat recht uitoefent. Voor zover mogelijk zal Videoland de Gebruiker hierover vooraf informeren.

7.4 Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Content openbaar te maken, anders dan in huiselijke kring, of anderen in staat te stellen openbaar te doen maken of de Content op enigerlei wijze op te nemen, te kopiëren, te verveelvoudigen en/of door te leveren aan een derde.

7.5 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan Content publiekelijk openbaar te maken of anderen in staat te stellen de Content publiekelijk openbaar te maken in openbare gelegenheden. Onder openbare gelegenheden wordt in ieder geval verstaan: i) iedere publiekelijk toegankelijke ruimte, ii) elke ruimte waarvoor een toegangsprijs wordt gevraagd, iii) horeca gelegenheden, iv) gemeenschappelijke ruimtes van hotels, ziekenhuizen, bejaardenhuizen, scholen, kantoren, overheidsinstellingen, clubhuizen en studentenhuizen.

7.6 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is het Gebruiker niet toegestaan om de Dienst te gebruiken buiten Nederland, behalve tijdens een tijdelijk verblijf (zoals vakantie).

7.7 Gebruiker is gehouden om ten aanzien van de Content steeds in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden en de geldende wettelijke regels, waaronder maar niet beperkt tot regels ten aanzien van intellectuele eigendom. Indien geconstateerd wordt dat Gebruiker in strijd met de Voorwaarden en/of de geldende wettelijke regels handelt, en/of Content openbaar maakt, verveelvoudigt, ter beschikking stelt aan derden, en/of distribueert, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zullen alle kosten en schade, waaronder maar niet beperkt tot immateriële en materiële schade op Gebruiker worden verhaald. Gebruiker zal tevens worden uitgesloten van ieder gebruik van de Dienst.

ARTIKEL 8 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 Alle (intellectuele eigendoms-) rechten die rusten op of voortvloeien uit (de inhoud van) (onderdelen van) de Dienst en de Website – met inbegrip van doch niet beperkt tot afbeeldingen, gebruikersinterfaces, audio- en videoclips, de Content, redactionele inhoud en de scripts en software die worden gebruikt om de Dienst uit te voeren – berusten bij Videoland en/of de licentiegevers van Videoland. Gebruiker mag de Dienst en de Website op geen enkele wijze gebruiken, anders dan voor gebruik van de Content in overeenstemming met deze Voorwaarden. Geen enkel deel van de Content mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden gereproduceerd, behalve voor zover uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden.

8.2 Videoland verklaart dat zij van rechthebbenden op de Content de nodige toestemming heeft verkregen om aan Gebruiker de in artikel 7 omschreven licentie te verlenen.

8.3 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat door middel van een Transactie of anderszins intellectuele eigendomsrechten van Videoland of haar licentiegevers overgaan op Gebruiker. Alle door Gebruiker opgevraagde Content blijft uitdrukkelijk eigendom van Videoland of haar leveranciers/licentiegevers.

8.4 De Content bevat technische beveiligingen, aangebracht door Videoland en/of haar licentiegevers, om de Content te beschermen en het gebruik van de Content te beperken in overeenstemming met de Voorwaarden. Het is Gebruiker derhalve uitdrukkelijk niet toegestaan om:
- de Content en/of een deel daarvan en/of het computerbestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te kopiëren, aan te bieden, te verspreiden, te verkopen, te verhuren, over te dragen, te (sub)licenseren, te distribueren, ter beschikking te stellen aan derden of derden toegang te verlenen tot (delen van) de Content door het verstrekken van daartoe benodigde gegevens;

- te (proberen om) de versleuteling en/of de beveiliging van de (doorvoer van) de Content en/of het computerbestand en/of de software waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden of via welke de Content wordt afgespeeld te omzeilen of te kraken, dan wel enig door of namens Videoland aangebrachte technische voorzieningen te omzeilen;
- de Content aan te passen, veranderen, vertalen, of afgeleide werken van de Content te vervaardigen;
- het bestand waarmee de Content aan Gebruiker wordt aangeboden te de-compileren, kopiëren, verveelvoudigen of aan te passen om achter de beginspecificaties van het systeem en/of de ontwerpspecificaties te komen, of anderszins het bestand dusdanig te bewerken dat een voor personen leesbare code ontstaat;

- de Content en/of het bestand waarmee de Content aangeboden wordt aan Gebruiker te verveelvoudigen of te “branden” op een fysieke drager, zoals, maar niet beperkt tot CD’s, DVD’s, Blue-ray, USB-sticks etc., of welke andere in te toekomst te ontwikkelen fysieke dragers.

ARTIKEL 9 Aansprakelijkheid

9.1 Videoland sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de Dienst en Website of de onbereikbaarheid daarvan, waaronder begrepen doch niet beperkt tot storingen, onderbrekingen, onvolledige informatie of fouten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Videoland. Videoland verleent geen garanties en aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van het niet kunnen afspelen van Content indien zulks het gevolg is van ontoereikende functionaliteit en/of storingen van de apparatuur of de internetverbinding van Gebruiker. De minimale functionaliteiten en vereisten voor het afspelen van Content, zijn weergegeven op de Website. In geen geval zullen licentiegevers van Videoland aansprakelijk zijn voor het niet kunnen afspelen van de Content om welke reden dan ook.

9.2 Videoland kan niet garanderen dat de Content voldoet aan de inhoudelijke verwachtingen die Gebruikers ten aanzien van die Content kunnen hebben op grond van marketing uitingen zoals trailers, synopsis etc. In geen geval zullen Videoland en/of haar licentiegevers aansprakelijk zijn voor het feit dat Content niet voldoet aan de inhoudelijk verwachtingen ten aanzien van deze Content.

9.3 Ieder aanbod van Videoland, waaronder maar niet beperkt tot het aanbod Content beschikbaar te stellen, via de Dienst, op haar Website of anderszins, is vrijblijvend. Zie tevens hetgeen is vermeld onder artikel 4.1.

9.4 Gebruiker is aansprakelijk voor schade geleden door Videoland ten gevolge van gebruik van Content in strijd met het bepaalde in deze Voorwaarden.

9.5 Videoland is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, waaronder tekortkomingen van Buckaroo B.V., de partij die de betalingen in verband met de Transactie verwerkt, tenzij zij bij de selectie van deze derden niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht en de geleden schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzet van de zijde van Videoland.

9.6 Onverminderd hetgeen bepaald in dit artikel dient Gebruiker eventuele klachten of vermeende aanspraken te allen tijde binnen 24 uur na constatering, of in ieder geval zo snel mogelijk, schriftelijk kenbaar te maken aan de Klantenservice. Indien en voor zover Videoland op welke grond ook jegens Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige door Gebruiker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag van de vergoeding die Videoland voor het verlenen van haar Dienst van Gebruiker heeft ontvangen of zou hebben ontvangen.

ARTIKEL 10 Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Videoland in geval van overmacht het recht, om naar eigen keuze, de uitvoering van de Dienst op te schorten, dan wel de overeenkomst inhoudende de Transactie zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder dat Videoland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Videoland kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11 Beëindiging

11.1 Wanneer Gebruiker zich niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden houdt, of Videoland het aannemelijk acht dat Gebruiker zich daar niet aan houdt, heeft Videoland het recht om geheel naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving: (i) de Transactie te annuleren, waarbij Gebruiker aansprakelijk blijft voor alle bedragen die tot en met de datum van beëindiging uit hoofde van de Transactie of eerdere Transacties verschuldigd is geworden; en/of (ii) de licentie als genoemd in artikel 8 te doen beëindigen; en/of (iii) de toegang tot de Dienst (of een deel daarvan) onmogelijk te maken.

11.2 Videoland behoudt zich het recht voor om op ieder tijdstip de Transactie en/of de Dienst (of een deel daarvan) te wijzigen, op te schorten of te beëindigen met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid jegens Gebruiker of derden. Voor zover mogelijk zal Videoland Gebruiker vooraf informeren over een wijziging, opschorting of stopzetting van de Transactie of de Dienst.

ARTIKEL 12 Toepasselijkheid voorwaarden

12.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Gebruiker en Videoland ten aanzien van de Dienst, Transacties inbegrepen.

12.2 Door gebruik te maken van de Dienst, door, onder meer maar niet beperkt tot, het aangaan van een Transactie of het registreren op de Website aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.

12.3 Videoland behoudt zich het recht voor, om van tijd tot tijd, wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. De meest actuele versie van de Voorwaarden kan altijd op de Website geraadpleegd worden. Door gebruik te maken van de Dienst na wijziging van deze Voorwaarden, aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden.

12.4 De nietigheid van enige bepaling van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden niet aan.

ARTIKEL 13 Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op deze Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Gebruiker en Videoland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

ACTIEVOORWAARDEN VIDEOLAND CADEAU OKTOBER BIJ Nationale Postcode Loterij N.V.

Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Gebruiker die in het kader van het Videoland cadeau van de Nationale Postcode Loterij N.V. een actiecode voor een abonnement van Videoland heeft verkregen. Naast deze Actievoorwaarden zijn tevens de Gebruikersvoorwaarden van Videoland van toepassing. In geval van tegenstrijdigheden prevaleren deze Actievoorwaarden. Met de actiecode kan de Gebruiker een tijdelijk abonnement van Videoland, met een duur van maximaal twaalf (12) maanden, afsluiten. Het tijdelijke abonnement wordt automatisch stopgezet i) na afloop van de abonnementsperiode (d.w.z. twaalf (12) maanden) of ii) zodra het lidmaatschap bij de Nationale Postcode Loterij N.V. binnen de eerder genoemde twaalf maanden wordt beëindigd.
De actiecode is tot en met 31 maart 2020 geldig. Na 31 maart 2020 komt de geldigheid te vervallen en kan de Gebruiker zijn/haar actiecode niet meer gebruiken ter verkrijging van een Videoland abonnement.

Voor meer informatie over het Videoland Cadeau van de Nationale Postcode Loterij N.V.: https://videoland.postcodeloterij.nl/